.

Dobrá prax s deťmi so ŠVVP a 

zo sociálne znevýhodneného prostredia

Podeľte sa s nami o Vaše skúsenosti. 

iniciativaelkonin@gmail.com