Informácie o kurze                                                                    Tréning fonematického uvedomovania podľa D.B.Eľkonina 


Cieľ kurzu

Naučiť účastníkov hlbšiemu pochopeniu jazykových mechanizmov čítania a písania ako nevyhnutného predpokladu pre čítanie. Ďalej sa účastníci naučia pracovať s metodikou Eľkonina u detí predškolského a mladšieho školského veku. Zvláštny dôraz sa kladie na prácu s deťmi s narušenou komunikačnou schopnosťou, odkladom školskej dochádzky a inými vývinovými poruchami. Účastníci sa oboznámia s princípmi metodiky, pomôckami a ich používaním a budú zacvičení v konkrétnych postupoch prostredníctvom videotréningu.


Cieľová skupina

Pedagogickí pracovníci - učitelia ZŠ a MŠ, špeciálni pedagógovia, logopédi, klinickí logopédi, psychológovia, klinickí psychológovia, vychovávatelia, asistenti pedagóga. Podmienkou je absolvovanie vysokoškolského štúdia, minimálne bakalárského stupňa.


Rozsah kurzu

14 hodín


Miesto konania

Bratislava


Cena kurzu

159 €


Lektorky

Prof. PhDr. Marína Mikulajová, CSc., PaedDr. Zita Sümegiová


Aktuálny termín

plus.dialog.sro@gmail.com


Prihlasovanie

plus.dialog.sro@gmail.com

FB Dialóg plus, s.r.o