Odborný  tvorivý  príspevok  autoriek

        

  • Adaptácia do našich jazykov vyžadovala prepracovanie celej metodiky na základe slovenskej a českej náuky o hláskach a pravopise (fonológie a ortografie).
  • Naším cieľom bolo vytvoriť metodiku pre predškolský vek, aby slúžila na rozvoj predgramotnostných schopností. Chceme posilňovať pripravenosť detí na čítanie, ale neučíme ich čítať a písať. Metodika rozvíja jazykové predpoklady osvojovania gramotnosti. Tomu sme prispôsobili obsah aj rozsah úloh a celý metodický postup.
  • Metodika má slúžiť nielen deťom, ktoré sa chcú naučiť viac ako iné deti, ale má pomáhať aj deťom s rizikom ťažkostí v učení. Takých predškolákov je veľmi veľa. Preto sme do metodiky zapracovali aj naše dlhoročné skúsenosti z práce s deťmi s vývinovými poruchami.
  • Za rizikové deti z hľadiska školskej úspešnosti považujeme aj deti rodičov, ktorí majú dyslexiu, deti zo znevýhodneného prostredia a deti inojazyčné, napr. z rodín prisťahovalcov.
  • Nie každé rizikové dieťa možno zachytiť už v predškolskom veku. U mnohých sa ťažkosti v učení ukážu až v škole. Pre ne je tiež vhodná naša metodika, aj keď nie je šlabikárom v pravom slova zmysle.
  • Naše odborné poznatky a skúsenosti overujeme vo vlastných výskumoch a porovnávame v medzinárodnom meradle. V tomto zmysle možno našu metodiku považovať za prístup, založený na dôkazoch (angl. evidence-based approach).
  • Skúsenosti odovzdávame formou akreditovaných vzdelávacích kurzov na pôde Univerzity Karlovej v Prahe (pre ČR) a vo Vysokošpecializovanom ústave pre deti s poruchami reči a učenia Dialóg, spol. s r. o. v Bratislave (pre SR).