O autorovi

 

   D.B EľkoninProfesor psychológie Daniil B. Eľkonin (1904-1984) patrí medzi zakladateľov ruskej psychologickej školy. Bol spolupracovníkom a nasledovateľom L. S. Vygotského v oblasti vývinovej psychológie. Venoval sa fundamentálnym otázkam vývinovej psychológie, ako sú periodizácia psychického vývinu a psychologickej hry.

Zvláštne miesto v jeho činnosti patrí metodologickým a teoretickým základom psychológie učenia a vzdelávania: spoločne s V. V. Davydovom vytvorili a zaviedli do praxe vzdelávací systém, založený na tvorivom rozvíjaní poznávacích činností detí, známych a rozvíjajúce učenie. Tento prístup Eľkonin konkrétne uplatnil i vo svojej dlhodobej práci, venovanej rozvíjaniu gramotnosti. Spoločne so svojimi spolupracovníkmi G. A. Cukerman a E. A. Bugrimenko vytvoril šlabikár, založený na organizačnom prepojení rečového vývinu s vývinom čítania a písania (prvé vydanie po autorovej smrti v roku 1992, šieste vydanie 2010). Táto metóda patrí v súčasnosti medzi najprepracovanejšie metódy, akými môžeme naučiť deti čítať. Získala i veľký medzinárodný ohlas.

Toto dielo D. B. Eľkonina považujeme za jedinečné a nanajvýš teoreticky i prakticky aktuálne. Dnes patrí do oblasti kognitívnej psycholingvistiky, ktorá sa zaoberá vývinom gramotnosti a úlohou fonematického uvedomovania v čítaní a písaní. Metóda vytvorená profesorom Eľkoninom nás inšpirovala k jej tvorivému spracovaniu v slovenskom aby slúžila našim predškolákom pred vstupom do školy a všetkým deťom, ktoré môžu mať alebo majú problémy v učení v škole.

Autorky slovenského vydania vyjadrujú svoje úprimné poďakovanie rodine profesora D. B. Eľkonina, ktorá podporila myšlienku adaptácie a vydania metodiky v slovenskom jazyku. Špeciálne ďakujeme PhDr. Ľudmile Eľkoninovej, PhD. za odborné rady a cenné pripomienky  pri tvorbe metodiky.