.

Všetko o Tréningu fonematického uvedomovania podľa D.B.Eľkonina pre rodičov

Čo je dôležité vedieť?Tréning fonematického uvedomovania podľa D. B. Eľkonina je určený pre deti od 5 rokov. Jazyk sa dieťaťu pomocou tejto metodiky predstavuje ako zvukový systém, ktorý má svoju grafémovú podobu v písanej reči. Takto dieťa ľahko porozumie, prečo sa napísané slová skladajú z určitých reťazcov jednotlivých písmen a aká je "hodnota" každého písmena. V našom ponímaní je fonematické uvedomovanie tzv. predčitateľská schopnosť. Teda ak sa fonematické schopnosti podpisujú na kvalite čítania, systematickým tréningom v predškolskom veku stimulujeme u dieťaťa predčitateľské schopnosti a pôsobíme preventívne proti možnému zlyhaniu v škol

Deti sa učia pomocou šlabikára o jazyku hravou formou nové veci, riešia jazykové úlohy, hrajú jazykové hry a hlavolamy. Postupne v Krajine slov a jej obyvateľmi rozlišujú samohlásky spoluhlásky, krátke a dlhé samohlásky, tvrdé mäkké spoluhlásky. Osvojujú si pritom pojmy ako slabika, spoluhlásky, samohlásky, učia sa chápať, že fonéma ma rozlišovaciu schopnosť (zástavka- zastávka).

Pre koho je tréning určený?  • deti s odloženou povinnou školskou dochádzkou
  • deti so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami
  • deti s narušeným vývinom reči
  • deti s oneskoreným vývinom reči
  • bilingválne deti
  • deti z cudzojazyčného prostredia
  • rizikové a potenciálne rizikové deti
  • deti s vývinovými poruchami
  • deti rodičov dyslektikov