Slovenská verzia metodiky

Spoluautorky 

Mgr. Oľga Tokárová, PhD.

Absolvovala Pedagogickou fakultu UK v Bratislave, študijný odbor školská logopédia a učiteľstvo pre 1.stupeň ZŠ. Po skončení štúdia pracovala vo Vysokošpecializovanom odbornom ústave pre deti s poruchami reči a učenia Dialóg, spol. s r. o. v Bratislave Od r. 2008 pracuje v Súkromnom centre špeciálno-pedagogického poradenstva Inštitút detskej reči v Bratislave. V rámci svojej praxe sa venovala predovšetkým problematike rečového vývinu detí predškolského a školského veku, deťom s narušeným vývinom reči a deťom so špecifickými poruchami učenia. Má prax s vedením indiviuduálnej a skupinovej terapie detí. V posledných rokoch sa intenzívne venuje problematike ranej logopedickej intervencie. Externe realizuje odbornú prax pre študentov logopédie v predmete Narušený vývin reči na Pedagogickej fakulte UK.

 V roku 2015 obhájila kandidátsku dizertačnú prácu, v ktorej sa zaoberala výskumom efektivity tréningu fonematického uvedomovania podľa Eľkonina v porovnaní s iným typom intervencie u detí intaktných a u detí so špecificky narušeným vývinom reči (2015). 


Prof. PhDr. Marína Mikulajová, PhD. 

Psychologička so zameraním na vývinovú psycholingvistiku. Venuje sa vývinu jazykových schopností a ich vzťahu ku gramotnosti v norme a patológii. Vyučuje kurzy s tematikou vývinu reči, vývinových porúch a špecifických porúch učenia. Je autorkou niekoľkých monografií, učebných textov a psychodiagnostických metód a učebníc Mikulajová a kol.: Čítanie, písanie a dyslexia (2012). Výskumne spolupracuje s viacerými významnými zahraničnými a domácimi pracoviskami, čo vyústilo v 10 grantových projektov, z ktorých sú tri medzinárodné. Podstatnú časť profesionálnej kariéry (1991-2014) vyučovala na Katedre logopédie Pedagogickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. Na Slovensku koordinovala medzinárodný projekt EC FP-7 Marie Curie ELDEL (www.eldel.eu), ktorého cieľom bol výskum osvojovania gramotnosti v európskych jazykoch.Pracovala tiež (1991-2007) vo Vysokošpecializovanom odbornom ústave pre deti s poruchami reči a učenia Dialóg, spol. s.r.o. Tu iniciovala a spoločne s logopedičkami O. Dujčíkovou Tokárovou a Z. Sümegiovou rozvinula prácu na Eľkoninovej metóde a jej využití u rôznych skupín detí (v norme, u detí s narušeným vývinom reči, s dyslexiou) V súčasnosti pôsobí ako riaditeľka Ústavu klinickej psychológie na Fakulte psychológie Paneurópskej vysokej školy v Bratislave.PaedDr. Zita Sümegiová

Štúdium absolvovala na Pedagogickej fakulte UK v Trnave v r. 1982. Počas štúdia sa špecializovala na odbor logopédia - surdopédia. Po skončení štúdia pracovala ako klinický logopéd v NsP Galanta, od r. 1984 na Foniatrickom oddelení I. ORL kliniky FN v Bratislave. Špecializáciu v odbore klinická logopédia získala v r. 1988. 

Je spoluzakladateľkou Vysokošpecializovaného odborného ústavu pre poruchy reči a učenia Dialóg, spol. s r.o. v Bratislave, kde pracuje od r. 1996 ako odborný garant pre klinickú logopédiu a v súčasnosti ako riaditeľka. Externe realizuje odbornú prax pre študentov logopédie v predmete Narušený vývin reči na Katedre logopédie Pedagogickej fakulte UK. V r. 2010 získala ocenenie dekana Pedagogickej fakulty UK za dlhoročnú prácu na úseku pregraduálneho vzdelávania študentov. Venuje sa tvorbe nových diagnostických a terapeutických postupov u detí s narušeným vývinom reči, je spoluautorkou pracovných zošitov Rafajdusová I., Sümegiová, Z.: Kreslím kolo guľaté I. a Kreslím kolo guľaté II.

S metodikou Eľkonina aktívne pracuje od jej vzniku a jej prvého vydania v r. 2001. Tréning realizuje hlavne u detí s narušeným vývinom reči. Ako lektorka vykonáva vzdelávanie odborníkov pre prácu s touto metodikou. Je spoluautorkou druhého vydania slovenskej metodiky (2014). 


Mgr. Art. Daniela Olejníková

Daniela Olejníková (1986) je mladá slovenská maliarka, ilustrátorka a grafička. V roku 2011    ukončila štúdium grafiky a iných médií na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave. Je držiteľkou Plakety Bienále Ilustrácií Bratislava BIB 2013 a zúčastnila sa viac ako dvoch desiatok výstav doma a v zahraničí. Žije a tvorí v Bratislave.Kontakt: 

https://www.daniole.com
www.studiolimb.com